Sỏi dạ dày, đông y chữa sỏi dạ dày

Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: “Đại thừa khí thang” (Thương hàn luận) ” Sài hồ quế chi thang” (Thương hàn luận)

Bài Đại thừa khí thang:  Đạ hoàng 12 , Chỉ thực 12 , Hậu phác 15,  Mang tiêu 9,  Sắc uống ngày 1 thang

Công hiệu. hạ mạnh nhiệt kết.

Bài  Sài hồ quế chi thang : Quế chi 4, Nhân sâm 4,  Bán hạ 7,  Đại táo 6q,  Sài hồ 6,  Hoàng cầm 5,  Chích thảo 3,  Thược dược 4,  Sinh khương 4.  Sắc uống ngày 1 thang.

Công hiệu.hòa giải thiếu dương. Giải cơ phat biểu.

(theo thaythuoccuaban.com)

Share this post:

Related Posts

Bạn hãy để lại số điện thoại trong nội dung hỏi đáp để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp cho bạn